نمونه پروژه

شرکت پویادُ طی 18 سال گذشته، مفتخر به ارائه خدمات در زمینه درب های اتوماتیک و سیستم های کنترل تردد در پروژه های عمرانی گوناگونی در سراسر کشور می باشد. در ادامه تصاویر مربوط به تعدادی از این پروژه ها آورده شده است. 

Untitled 1  
تهران - جک پارکینیگی - مدل Surf  
چک پارکینگی الکترومکانیک - SEA ایتالیا - مدل Surf photo 2017 11 20 17 21 14
تهران - جک پارکینگی SEA - مدل Surf خرم اباد - راهبند SEA - مدل sprint
درب اتوماتیک لولایی - جک پارکینگ الکترومکانیک - SEA ایتالیا - مدل Surf راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - تردد نامحدود - پویا دُر 
تهران - جک پارکینگی SEA - مدل Surf تهران - راهبند هیدرولیک SEA - مدل Sprint
درب اتوماتیک شیشه ای - اپریماتیک ایتالیا - مدل SNK راهبند الکترومکانیک - SEA ایتالیا - مدل VERG 
تهران - درب اتوماتیک شیشه ای - مدل SNK تهران - راهبند هیدرولیک SEA - مدل VERG
راهبند هیدرولیک - SEA ایتالیا - مدل vela industrial - پویا دُر جک هیدرولیک درب پارکینگ لولایی - SEA ایتالیا - مدل half tank 
تهران - راهبند SEA - مدل Vela-Indastrial تهران - جک پارکینگی هیدرولیک SEA - مدل Half Tank
راهبند هیدرولیک - SEA ایتالیا - مدل Sprint راهبند هیدرولیک - SEA ایتالیا - مدل Sprint
مشهد - راهبند SEA - مدل Sprint تهران - راهبند SEA - مدل Sprint
راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا در راهبند هیدرولیک - SEA ایتالیا - مدل VERG - پویا در 
خرم آباد - راهبند SEA - مدل Sprint  بابلسر - راهبند SEA - مدل VERG
راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا در راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا در 
تهران - راهبند SEA - مدل Sprint خرم آباد - راهبند SEA - مدل Sprint
راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا در راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا در
تهران - راهبند SEA - مدل Sprint کرج - راهبند SEA - مدل Sprint
راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا در راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا در 
تهران - راهبند SEA - مدل Sprint کرج - راهبند SEA - مدل Sprint
راهبند هیدرولیک SEA - مدل Vela Super Rapid راهبند هیدرولیک - SEA ایتالیا - مدل Sprint- پویا دُر 
تهران - راهبند SEA - مدل Vela Super Rapid شهریار - راهبند SEA - مدل Sprint
اپرتور درب شیشه ای - اپریماتیک -Aprimatic - مدل SNK -  پویا دُر جک پارکینگ SEA - مدل Surf - درب اتوماتیک پویا دُر 
تهران - درب اتوماتیک شیشه ای Aprimatic - مدل SNK تهران - جک پارکینگ SEA - نام محصول Surf
جک پارکینگ - Aprimatic - مدل AP350 - پویا دُر درب اتوماتیک - جک پارکینگ آریا - پویا در 
نماینده ماهشهر - جک پارکینگ Aprimatic - مدل AP-350 تهران - جک پارکینگ پویا دُر - مدل ARIA-400
راهبند اتوماتیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا دُر جک پارکینگ - Aprimatic - مدل AP350 - پویا دُر 
مراغه- راهبند SEA - مدل Sprint  تهران - جک پارکینگ Aprimatic - مدل AP-350
راهبند SEA ایتالیا - مدل sprint - پویا در راهبند هیدرولیک SEA - مدل Vela Industrial - پویا دُر 
مشهد - راهبند SEA - مدل Sprint مشهد - راهبند SEA - مدل Vela Industrial
درب پارکینگ کشویی - اپریماتیک ایتالیا - مدل AT 80 - پویا دُر  راهبند SEA ایتالیا - مدل sprint - پویا در 
تهران - درب پارکینگ ریلی (کشویی) اپریماتیک - مدل AT-80 مشهد - راهبند SEA - مدل Sprint
راهبند الکترومکانیک - SEA ایتالیا - مدل Veg - پویا دُر اپرتور درب شیشه ای - اپریماتیک (Aprimatic) - مدل SNK - پویا دُر
تهران - راهبند SEA - مدل verg تهران - درب اتوماتیک شیشه ای Aprimatic - مدل SNK
راهبند اتوماتیک - SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا دُر درب اتوماتیک - جک پارکینگ آریا - پویا دُر 
تهران - راهبند SEA - مدل sprint  تهران - جک پارکینگ پویا دُر - مدل ARIA-400
درب اتوماتیک - جک پارکینگی SEA - مدل Half-Tank - پویا دُر راهبند اتوماتیک - SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا دُر 
ورامین - جک پارکینگ SEA - مدل half TANK تهران - راهبند SEA - مدل sprint
درب اتوماتیک شیشه ای - اپریماتیک (Aprimatic) - مدل NK - پویا دُر درب اتوماتیک شیشه ای - اپریماتیک (Aprimatic) - مدل SNK - پویا دُر
نماینده قزوین - درب اتوماتیک شیشه ای Aprimatic (اپریماتیک) - مدل NK نماینده قزوین - درب اتوماتیک شیشه ای Aprimatic (اپریماتیک) - مدل SNK
درب اتوماتیک - جک پارکینگ آریا (ARIA) - پویا در راهبند - اپریماتیک - پویا دُر 
تهران - جک پارکینگ پویا دُر - مدل ARIA-400 نماینده قزوین - راهبند اپریماتیک - مدل HARRIER
درب اتوماتیک - جک پارکینگ پویا دُر - مدل آریا ARIA-400 درب اتوماتیک - جک پارکینگ پویا دُر - مدل آریا ARIA-400
نماینده کرمانشاه- جک پارکینگ پویا دُر - مدل ARIA-400 نماینده کرمانشاه- جک پارکینگ پویا دُر - مدل ARIA-400
راهبند هیدرولیک SEA - مدل Sprint - پویا در راهبند هیدرولیک SEA - مدل Sprint - پویا در 
نماینده شهریار - راهبند SEA - مدل Sprint نماینده کاشان - راهبند SEA - مدل Sprint
درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل NK - پویا در  درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل SNK - پویا در
نماینده قزوین - درب اتوماتیک شیشه ای Aprimatic - مدل NK  تهران - درب اتوماتیک شیشه ای Aprimatic - نام محصول SNK
راهبند الکترومکانیک SEA - مدل Verg - پویا در  درب اتوماتیک - جک پارکینک هیدرولیک SEA - مدل mini tank - پویا در
نماینده کرمان - راهبند SEA - نام محصول Verg  تهران - جک پارکینگ SEA - مدل Mini-Tank
درب اتوماتیک - جک پارکینگ SEA - مدل Surf - پویا در  درب اتوماتیک - راهبند ستونی - بولارد - پویا در
نماینده مراغه - جک پارکینگ SEA - نام محصول Surf  تهران- بولارد CASIT 
درب اتوماتیک - جک پارکینگ SEA - مدل Alpha 550 - پویا در  درب اتوماتیک - جک پارکینگ اپریماتیک (Aprimatic) - مدل Ap350 - پویا در
نماینده یزد - جک پارکینگ SEA - نام محصول ALPHA550 نماینده کرج - جک پارکینگ pooyadoor - نام محصول ARIA-400
راهبند الکترومکانیک SEA - مدل Verg - پویا در  درب اتوماتیک - اپراتور درب شیشه ای اپریماتیک - درب شیشه ای اتوماتیک - پویا در
نماینده سیرجان - راهبند SEA - نام محصول Verg کرج - درب اتوماتیک شیشه ای OCO
درب اتوماتیک - جک پارکینگ اپریماتیک (Aprimatic) - پویا در  درب اتوماتیک - اپراتور درب شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل SNK - پویا در
تهران - جک پارکینگی Aprimatic - نام محصول AP350 تهران - درب اتوماتیک شیشه ای Aprimatic - نام محصول SNK
درب اتوماتیک - جک پارکینگ SEA - مدل Alpha 550 - پویا در درب اتوماتیک - جک پارکینگ اپریماتیک (Aprimatic) - مدل Forty - پویا در
نماینده ماهشهر - جک پارکینگی SEA - نام محصول Alpha 550 تهران - جک پارکینگی Aprimatic - نام محصول forty
راهبند هیدرولیک SEA - مدل Sprint - پویا در درب اتوماتیک - راهبند - پویا در
تهران - راهبند SEA - نام محصول Sprint تهران - راهبند Casit - نام محصول UFO
درب اتوماتیک - جک پارکینگ SEA - مدل Surf - پویا در  درب اتوماتیک - جک پارکینگ SEA - مدل Surf - پویا در
نماینده یزد - جک پارکینگ SEA - نام محصول Surf  تهران - جک پارکینگ SEA - نام محصول Surf
 راهبند هیدرولیک SEA - مدل Sprint - پویا در درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل NK - پویا در 
نماینده سمنان - راهبند SEA - نام محصول sprint  نماینده قزوین - اپراتور درب شیشه ای Aprimatic - نام محصول NK 
درب اتوماتیک - جک پارکینگ هیدرولیک SEA - مدل half tank - پویا در درب اتوماتیک - جک پارکینگ هیدرولیک SEA - مدل half tank - پویا در
تهران - جک پارکینگ SEA - نام محصول Half Tank تهران - جک پارکینگ SEA - نام محصول half TANK
درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل NK - پویا در  درب اتوماتیک - اپراتور درب شیشه ای اپریماتیک - درب شیشه ای اتوماتیک - پویا در 
تهران - اپراتور درب شیشه ای Aprimatic - نام محصول NK تهران - اپراتور درب شیشه ای Aprimatic - نام محصول SNK
درب اتوماتیک - راهبند - پویا در  درب اتوماتیک - راهبند - پویا در
نماینده کلاردشت - راهبند Aprimatic - نام محصول Harrier نماینده یزد - راهبند Aprimatic - نام محصول Harrier
درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل NK - پویا در  درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل NK - پویا در
نماینده قزوین - اپراتور درب شیشه ای Aprimatic - نام محصول NK نماینده قزوین - اپراتور درب شیشه ای Aprimatic - نام محصول NK
درب اتوماتیک - جک پارکینگ SEA - مدل Surf - پویا در درب اتوماتیک - جک پارکینگ الکترومکانیک آریا (ARIA) - پویا در
نماینده یزد - جک پارکینگ SEA - نام محصول Surf نماینده یزد - جک پارکینگ pooyadoor - نام محصول ARIA-400
درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل NK - پویا در درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل SNK - پویا در
نماینده ساوه - اپراتور درب شیشه ای Aprimatic - نام محصول NK تهران - اپراتور درب شیشه ای Aprimatic - نام محصول SNK
درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل SNK - پویا در  درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل SNK - پویا در
تهران - اپراتور درب شیشه ای Aprimatic - نام محصول SNK نماینده قزوین - اپراتور درب شیشه ای Aprimatic - نام محصول SNK
 درب صنعتی - درب سریع - رول آپ - پویا در  درب صنعتی - درب سریع - رول آپ - پویا در
تهران - درب صنعتی - رول آپ سریع تهران - درب صنعتی - رول آپ سریع
 درب صنعتی - درب سریع - رول آپ - پویا در  درب صنعتی - درب سریع - رول آپ - پویا در
اصفهان - درب صنعتی - سکشنال کرمان - درب صنعتی - کرکره
 درب صنعتی - درب سریع - رول آپ - پویا در  درب صنعتی - درب سریع - رول آپ - پویا در
تهران - درب صنعتی - رول آپ تهران - درب صنعتی - رول آپ سریع

اطلاعات تماس

تهران- آزادگان-جنب پل صنیع خانی-مجتمع تجاری آهن مکان- فاز 2 غربی-

          پلاک 413

تلفن تماس شرکت:   55445613 | 55445614

تلفن واحد خدمات:     55534956

info@pooyadoors.ir

پرتال اخبار